Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Ellenschroer escriba una noticia?

Tai-Lieu net

16/01/2023 20:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Thu vien chia se Tai lieu, Luan van, Giao trinh

1.1 Subject (chủ ngữ):

Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ

thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc

bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới

từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

Chú ý rằng mọi câu trong tiếng Anh đều có chủ ngữ (Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ được

ngầm hiểu là người nghe. Ví dụ: “Don't move!” = Đứng im!).

Thư viện chia chia sẻ, download tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, đề thi, luận văn, báo cáo, bài kểm tra hay và hữu ích.


Sobre esta noticia

Autor:
Ellenschroer (1 noticias)
Visitas:
7557
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.