Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Effie Feest escriba una noticia?

TaiLieuEbook com

14/01/2023 03:24 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Thu vien Tai Lieu, Ebook

Gần đây việc sử dụng các công cụ CAD để biểu diễn và tìm hình khai triển mặt từ mô hình

3D đã được áp dụng trong thực tế. Tuy nhiên việc xem xét mối liên hệ giữa các phần mềm CAD

3D với lý thuyết môn học vẽ khai triển chưa được đề cập và khảo sát đầy đủ. Bài báo tập trung

vào hai chủ đề chính: (i) ứng dụng công cụ CAD để biểu diễn và tìm hình khai triển từ mô hình

3D trong môn học vẽ khai triển; (ii) đề xuất cách xây dựng một tài liệu ebook định dạng 3D

PDF hướng dẫn vẽ khai triển sử dụng ứng dụng CAD. So với phương pháp sử dụng hình chiếu

2D được trình bày trong các tài liệu vẽ khai triển hiện nay, sử dụng mô hình 3D ngoài tính trực

quan về mặt biểu diễn, còn giúp đơn giản hóa và nâng cao độ chính xác trong quá trình dựng

hình. Nghiên cứu đã thiết lập được một phương pháp vẽ khai triển các hình từ mô hình 3D một

cách hiệu quả và một tài liệu ebook kết hợp giữa lý thuyết với ứng dụng CAD hướng dẫn việc tự

học vẽ khai triển.

 

Thư viện tài liệu, ebook, giáo trình, đồ án, luận văn, bài giảng, giáo án


Sobre esta noticia

Autor:
Effie Feest (1 noticias)
Visitas:
9158
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.