Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Theron Terry escriba una noticia?

TaiLieuVN net

14/01/2023 03:08 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Thu vien chia se tai lieu, luan van, giao an, bai giang, giao trinh truc tuyen Viet Nam

Trong công tác Quản trị mạng đôi khi người quản trị cần lấy thông tin chung về cấu hình của máy tính. Việc lấy thông tin có thể thực hiện bằng các phần mềm hỗ trợ như cpuz, dxdiag hay sử dụng các chức năng của hệ điều hành. Nếu chúng ta có nhiều máy tính, chứng ta không thể thực hiện trên từng máy tính : chạy phần mềm hỗ trợ và đợi xem kết quả hiển thị trên màn hình. Sau đó ghi thông tin vào sổ ghi chú hay nhập vào một tập tin bảng tính trong Microsoft Excel để lưu các thông tin cần thiết. Chúng ta cần xây dựng một công cụ đơn giản cho phép thực hiện nhanh và hiệu quả nhiệm vụ này.

Thư viện chia sẻ, xem, dowThư viện chia sẻ, xem, download, tải, upload tài liệu, luận văn, ebook, văn bản, biểu mẫu, giáo trình hay, hấp dẫn và hữu ích.nload, tải, upload tài liệu, luận văn, ebook, văn bản, biểu mẫu, giáo trình hay, hấp dẫn và hữu ích.


Sobre esta noticia

Autor:
Theron Terry (1 noticias)
Visitas:
6095
Tipo:
Nota de prensa
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.